УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг користувачам сайту http://shopstore.com.ua/

ТОВ «АЙДАН» (далі іменується — Виконавець), публікує дану угоду публічної оферти про надання послуг фізичним та юридичним особам (далі іменуються - Замовник), що приєднуються до умов Угоди про надання послуг користувачам сайту http://shopstore.com.ua/ (надалі — Угода), про наступне:

1. Предмет угоди

1.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги відповідно до умов даної Угоди, а Замовник зобов'язується оплачувати вартість послуг відповідно до умов даної Угоди.

1.2. Послуги, що надаються Виконавцем за даною угодою полягають у розміщенні в мережі інтернет на порталі http://shopstore.com.ua/ інформації про компанію, товари та послуги Замовника, створюючи власний сайт (сторінку) Замовника в мережі Інтернет на порталі http://shopstore.com.ua/. Вартість тарифних пакетів на використання послуг опубліковані на сторінці http://shopstore.com.ua/packets.html

1.3. Послуги, передбачені даною Угодою, надаються у відповідності до “Угоди користування сайтом”, опублікованої на сторінці http://shopstore.com.ua/info/polz_sogl.html, та “Політики конфіденційності”, опублікованих на сторінці http://shopstore.com.ua/info/confidential.html, які є невід'ємною частиною даної Угоди.

1.4. Замовник у відповідності до умов даної Угоди надає Виконавцю право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Замовника на умовах «Політики конфіденційності».

1.5. Дана угода, у відповідності до статті 641 Цивільного кодексу України, є відкритою пропозицією (офертою) Виконавця щодо укладення Угоди на викладених в цій оферті умовах. В разі згоди на викладені в даній Угоді умови надання та оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї угоди, у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України, є такою, що уклала дану Угоду та стала Замовником. Замовник здійснює укладення даної Угоди, акцепт оферти даної Угоди, шляхом здійснення попередньої оплати послуг Виконавця на умовах, визначених пунктами 2.1. та 2.2. даної Угоди.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1. Виконавець надає Послуги у відповідності до встановлених Тарифних пакетів, опублікованих на сторінці http://shopstore.com.ua/packets.html.

2.2. Замовник сплачує Послуги шляхом їх 100% попередньої оплати за банківськими реквізитами, вказаними в даній Угоді. Оплата здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту виставлення рахунку Замовнику.

2.3. Строк надання послуг за даною Угодою, в залежності від обраного Тарифного пакету, становить 12 місяців. У випадку, якщо протягом двох днів після закінчення такого строку від Замовника не надійде обґрунтованих заперечень щодо наданих послуг, такі послуги будуть вважатися наданими належним чином у відповідності до умов даної Угоди.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

 • надавати Послуги, передбачені умовами цієї Угоди;
 • надавати консультації з питань користування Послугами;
 • зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених “Політиками конфіденційності” і чинним законодавством;
 • повідомляти Замовника на сайті http://shopstore.com.ua/ про зміну умов Угоди або/і вартості послуг. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення в мережі інтернет на сторінці http://компания.shopstore.com.ua/company/packets

3.2. Виконавець має право:

 • відмовити у наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань, передбачених даною Угодою;
 • у будь-який момент відкликати або змінити дану Угоду шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці http://shopstore.com.ua/packets.html;
 • в односторонньому порядку розірвати дану Угоду з конкретним Замовником у випадку порушення таким Замовником будь-якого положення даної Угоди;
 • направляти Замовнику попередження, обмежувати чи припиняти доступ до послуг або облікових записів Замовника, обмежувати або забороняти доступ до сайту http://shopstore.com.ua/, відкладати розміщення контенту або видаляти розміщений контент Замовника, зменшувати або скасовувати будь-які знижки, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Замовник не міг користуватися сайтом http://shopstore.com.ua/, в разі якщо:
 • Замовник піддає ТОВ «АЙДАН» або інших користувачів http://shopstore.com.ua/ ризику фінансових збитків або юридичної відповідальності;
 • Замовник порушує умови даної угоди та/або чинне законодавство України;
 • Замовник надає недостовірну інформацію та вводить в оману користувачів сайту http://shopstore.com.ua/.

3.3. Замовник зобов'язується:

 • дотримуватися умов цієї угоди, законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про обмеження недобросовісної конкуренції;
 • надавати достовірні дані при реєстрації на сайті http://shopstore.com.ua/ та при оплаті вартості Послуг;
 • вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю в зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів Замовника.

3.4. Замовник має право:

 • у випадку розірвання Угоди з ініціативи Виконавця, на повернення вартості передплачених, але не наданих послуг, крім випадків порушення Замовником своїх зобов'язань, що розраховуються пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця строку дії даної Угоди, передбаченого пунктом 2.2;

4. Відповідальність

4.1. Сторони несуть відповідальність у відповідності до умов чинного законодавства.

4.2. Замовник несе відповідальність за дотримання чинного законодавства України, включаючи, але не обмежуючись, законодавства про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольного законодавства, наявність необхідної за законодавством інформації щодо змісту та форми інформації, яку Замовник розміщує на сайті http://shopstore.com.ua/.

5. Інші умови надання послуг за даною Угодою

5.1. Дана оферта викладена у вигляді Угоди набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет та діє до моменту відзиву її Виконавцем.

5.2. Вся інформація, розміщена Замовником на сайті http://shopstore.com.ua/ повинна бути достовірною, відповідати моральним засадам суспільства, коректною, толерантною до різних верств населення, не порушувати авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідати вимогам чинного законодавства України, включаючи, але не обмежуючись, законодавства про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольного законодавства, наявність необхідної за законодавством інформації. Відповідальність за відповідність реклами вимогам, зазначеним у цьому пункті несе Замовник.

5.3. Замовник гарантує, що він та його представники мають весь об'єм прав та повноважень, необхідні для укладення та виконання Угоди. Замовник — юридична особа гарантує, що підприємство Замовника зареєстровано у відповідності до чинного законодавства, діяльність такого підприємства є легальною, не обмеженою законодавчо.

5.4. У випадку розірвання даної Угоди Виконавцем, у зв'язку з невиконанням Замовником даної Угоди, сплачені Замовником Виконавцю за даною Угодою грошові кошти поверненню не підлягають.

5.5. Сторони надають одна одній дозвіл на збирання та обробку будь-яких персональних даних. Зазначена інформація може передаватися, зокрема, у зв’язку із господарськими відносинами між Сторонами, а також в цілях обробки даних, проведення статистичного аналізу.
Шляхом підписання цього Договору, сторони надають одна одній право відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – законодавство):

 • в тому числі, але не виключно, отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Сторін;
 • заносити таку інформацію до баз персональних даних (в паперовому та/або електронному вигляді) з подальшим внесенням до Державного реєстру баз персональних даних.

5.6. Перед використанням Послуг, передбачених даною Угодою Замовник зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами даної Угоди, а також з “Угодою користування сайтом”, розмішеною на сторінці http://shopstore.com.ua/info/polz_sogl.html, “Політиками конфіденційності”, та “Політики конфіденційності”, опублікованих на сторінці http://shopstore.com.ua/info/confidential.html та "Умовами публікації інформації", розмішеними на сторінці http://shopstore.com.ua/info/confidential.html. Початок використання сайту http://shopstore.com.ua/ є свідченням, що Замовник повністю прочитав дану Угоду, “Угоду користування сайтом”, “Політики конфіденційності” та "Умови публікації інформації", розуміє їх зміст, приймає до виконання повністю без виключень.

6. Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙДАН»
Україна, 61166, м.Харків, вул. Серпова, 4, оф. 713
ЄДРПОУ 38632583
Банк ХГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Харків
МФО 351533
р/р 26005052313769
E-mail: idonemission@gmail.com
Тел.: 066 029-41-26


Скачать страницу в формате: word